تهران – «ایران بین دو انقلاب» اثر اروند آبراهامیان، مورخ ایرانی-آمریکایی غرب آسیا توسط انتشارات نی در تهران منتشر شد.
این کتاب که در سال 1361 منتشر شد، توسط احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی به فارسی ترجمه شده است.
آبراهامیان با تأکید بر تعامل بین سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی، جامعه و سیاست ایران را در دوره بین انقلاب مشروطه 1384 تا 1357 و انقلاب اسلامی 1356 تا 1357 مورد بحث قرار می‌دهد.
در اینجا مطالعه ای درباره ظهور تقسیمات افقی یا طبقات اجتماعی-اقتصادی در کشوری با تقسیمات عمودی قوی بر اساس قومیت، ایدئولوژی مذهبی و خاص گرایی منطقه ای ارائه شده است.
آبراهامیان که از او به عنوان یکی از تاریخ نگاران برجسته ایران مدرن یاد می شود، بر ریشه های طبقاتی و قومی جنبش های رادیکال عمده در دوران مدرن، به ویژه جنبش مشروطه دهه 1900، حزب کمونیست توده در دهه 1940، تمرکز دارد. مبارزات ملی گرایانه در اوایل دهه 1950 و خیزش اسلامی در دهه 1970.
در این بررسی مبانی اجتماعی سیاست ایران، آبراهامیان از آرشیوهای وزارت خارجه انگلیس و دفتر هند استفاده می کند که به تازگی افتتاح شده است. روزنامه، خاطرات و زندگینامه منتشر شده در تهران بین سالهای 1906 و 1980; جلسات مجلس و سنای ایران؛ مصاحبه با سیاستمداران بازنشسته و فعال؛ و جزوه‌ها، کتاب‌ها و مجلاتی که توسط گروه‌های تبعیدی در اروپا و آمریکای شمالی در دوره بین سال‌های 1953 و 1980 توزیع شد.
آبراهامیان به بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر ساختار سیاسی، به ویژه در دوران سلطنت رضاشاه و محمدرضا شاه، پرداخته و به اهمیت حزب توده و ناکامی‌های رژیم شاه از 1953 تا 1978 اشاره می‌کند.
آبراهامیان استاد برجسته تاریخ در کالج باروخ و مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک است.
عکس: عکس ترکیبی ایرواند آبراهامیان و جلد اول ترجمه فارسی کتاب «ایران بین دو انقلاب» را نشان می دهد.
MMS/YAW
کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment